В отговор на предложенията на Комисията относно икономическата сигурност Маркус  Байрер, генерален директор на BusinessEurope, заяви:

„Днешният пакет за икономическа сигурност на ЕС внася така необходимата яснота в стратегията на Комисията, обявена през юни 2023 г.

Признаваме необходимостта от европейски подход към контрола на износа и проверката на входящите ПЧИ. Затварянето на вратичките чрез координирано прилагане е жизненоважно за смекчаване на рисковете, свързани със сигурността, и за защита на единния пазар.

Ние също така приветстваме постепенния подход към проверката на изходящите инвестиции. Идентифицирането на проблемите, оценката на рисковете и по-ефективното използване на съществуващия набор от инструменти на ЕС, преди да се обмислят нови инструменти, съответства на нашата гледна точка. Събирането на данни може да бъде добра отправна точка, но не трябва да води до допълнителни тежести за компаниите.

Бизнесът е готов да се включи в дебата за мерки, които оказват влияние върху инвестициите и европейската конкурентоспособност.“