Роля: Консултативен орган, представляващ организациите на работодатели и работници и други групи по интереси
Председател: 
Криста Швенг
Членове: 
329 от всички държави от ЕС
Основан:
 1957 г.
Седалище:
 Брюксел (Белгия)
Уебсайт: 
www.eesc.europa.eu

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на ЕС, в който влизат представители на организации на работниците и работодателите и на други групи.

ЕИСК представя  становища по свързани с ЕС въпроси пред Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент, като по този начин действа като мост между вземащите решения институции на ЕС и гражданите на Съюза. ЕИСК дава възможност на групите по интереси да изказват официални становища по законодателни предложения на ЕС.

Основните задачи на ЕИСК са:

  • да гарантира, че политиките и правото на ЕС са съобразени с икономическите и социални условия, като се търси консенсус, който е от обща полза;
  • да насърчава ЕС на участието, като дава на организациите на работниците и работодателите и на други заинтересовани групи възможност да изразяват мнението си и като гарантира провеждането на диалог между тях;
  • да популяризира ценностите на европейската интеграция и да отстоява каузата на демокрацията на участието и на организациите на гражданското общество.


Членовете на ЕИСК представляват многообразието на организациите на гражданското общество в Европа, включително бизнеса, профсъюзите и други групи, защитаващи определени интереси. Те се номинират от националните правителства и се назначават от  Съвета на ЕС за подлежащ на подновяване 5-годишен срок. Броят на членовете  по страни зависи от населението на страната.

България участва в работата на съвета с 12 свои представители, между които е и зам.-председателят на БСК  Мария Минчева.

Членовете работят за ЕС независимо от правителствата на своите страни. Те заседават 9 пъти в годината. Становищата се приемат чрез гласуване с обикновено мнозинство. Заседанията се подготвят от специализираните секции на  ЕИСК и Консултативната комисия по индустриални промени. Специализираните мозъчни тръстове на ЕИСК (известни като „ обсерватории“) и Координационният комитет за стратегията „Европа 2020“ следят напредъка в изпълнението на стратегиите на ЕС.

ЕИСК избира  председател и двама заместник-председатели за срок от 2,5 години. 

Членовете на комитета принадлежат към една от следните  3 групи: