Секция „Единен пазар, производство и потребление“ (INT) се занимава с широк кръг области на политика, свързани с промишлеността, конкуренцията, малките и средните предприятия (МСП) и предприятията от социалната икономика, както и цифровите икономика и общество. Тя обсъжда и приема становища, посветени на научните изследвания и иновациите, защитата на потребителите, нововъзникващите икономически тенденции като кръговата икономика (секцията е силно ангажирана с Европейската платформа на заинтересованите страни в областта на кръговата икономика  ECESP) и на политиките за единния пазар като цяло.

Секцията провежда  публични изслушвания по особено важни за единния пазар въпроси, за да чуе мнението на възможно най-широк кръг организации на гражданското общество. Всяка година от 1999 г. насам тя организира и знаковата за Комитета проява  Европейски ден на потребителите.

Секцията разполага и с  Обсерватория на цифровия преход и единния пазар (ОЦПЕП), която наблюдава развитието на единния цифров пазар и предлага начини за премахване на пречките пред неговото развитие или въвеждане на подобрения във функционирането му.

Сред членовете на секцията е Мария Минчева – зам.-председател на БСК.