Европейският социален диалог (ЕСД) включва дискусии, консултации, преговори и съвместни действия между организации, представляващи двете страни на индустрията (работодатели и работници).

ЕСД се провежда в две основни форми:

  • тристранен диалог с участието на публичните власти,
  • двустранен диалог между европейските работодатели и синдикалните организации, на междуотраслово ниво и в рамките на секторните комитети за социален диалог.

Консултации

Европейската комисия се консултира със социалните партньори относно възможната насока на дадена инициатива на първи етап и на съдържанието на инициатива на втори етап.


Представители

За да може дадена организация да бъде призната за партньор в европейския социален диалог, тя трябва да бъде организирана на ниво ЕС и способна да участва в консултации и преговорни споразумения.

Доколкото е възможно, организациите трябва да са представителни за всички държави-членки на ЕС, а техните национални членове трябва да бъдат признати за социални партньори в съответните държави.

От 2006 г. проучвания за представителност се провеждат от агенцията на ЕС, отговаряща за изследванията на условията на живот и труд, Eurofound.

Комитети за секторен социален диалог

На секторно ниво социалният диалог претърпя важно развитие през 1998 г., когато Комисията взе решение за създаване на комитети за секторен диалог, насърчаващи диалога между социалните партньори в секторите на европейско ниво ( Решение на Комисията от 20 май 1998 г. – 98/500/ЕО). Документът установява точни разпоредби относно създаването, представителността и работата на нови секторни комитети, предназначени като централни органи за консултации, съвместни инициативи и преговори.

Комитетите за секторен социален диалог се създават с надлежно съобразяване с автономността на социалните партньори. Организациите на социалните партньори трябва да кандидатстват съвместно пред Европейската комисия, за да участват в социален диалог на европейско ниво. Европейските организации, представляващи работодатели и работници, трябва, когато подават това заявление, да отговарят на редица критерии:

Да се отнасят до специфични сектори или категории и да са организирани на европейско нивоДа се състоят от организации, които сами по себе си са неразделна и призната част от структурите на социалните партньори на държава-членка и имат капацитет за договаряне на споразуменияДа имат адекватни структури, за да осигурят ефективното им участие в работата на комитетите

Комитетите за секторен социален диалог се състоят от максимум 66 представители на социалните партньори, включващи равен брой представители на работодателите и работниците. Те се председателстват или от представител на социалните партньори, или по тяхно искане от представител на Европейската комисия, който осигурява секретариата на комитетите.

Всеки комитет приема свой собствен процедурен правилник и провежда поне едно пленарно заседание годишно.

Индустриални отношения

Доклад за индустриалните отношения в Европа предоставя преглед на основните тенденции и развития в колективните отношения между работници, работодатели и техните съответни представители, включително тристранното измерение, в което участват публичните власти на различни нива. На всеки две години излиза ново издание.

Публикация на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд Европейски речник на индустриалните отношения е колекция от най-често използваните термини в заетостта и индустриалните отношения на ниво ЕС.

Европейската обсерватория на трудовия живот (EurWork) предлага национални профили за индустриални отношения и условия на труд, редовни актуализации на националните разработки и сравнителни доклади.