Основната дейност на секция „Външни отношения“ (REX) включва наблюдение на външните дейности на ЕС чрез осъществяване на диалог с организациите на гражданското общество в държавите и регионите извън ЕС, с които ЕС поддържа официални отношения, по-специално в страните кандидатки и в съседните на ЕС държави. Секцията следи активно търговската политика и политиката за развитие на ЕС.

Външните отношения на ЕИСК се реализират главно в отговор на мандати, получени чрез международни споразумения, подписани от ЕС с трети държави, или чрез решения, взети на срещи на високо равнище на държавните и правителствените ръководители. Секция REX работи с държавите от АКТБ, Латинска Америка и Карибите, САЩ, Канада, партньори от Евро-средиземноморския регион, Украйна, Грузия, Молдова, Турция, Западните Балкани, Русия, Китай, Япония и Корея.