Секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ (SOC) подготвя работата на ЕИСК в широк кръг области на политика, в т.ч. заетост и условия на труд, образование и обучение, миграция и убежище, основни и граждански права, както и други социални въпроси като социалната политика и бедността, равенството между половете, проблемите на хората с увреждания, приобщаването на ромите, здравеопазването, правосъдието и вътрешните работи (включително имиграцията).

Основните дейности на секцията включват работата ѝ във връзка с миграцията и убежището, европейския стълб на социалните права и съпътстващите го мерки, както и бъдещето на труда. Секция SOC осигурява и секретариата на Европейския форум за миграцията (ЕФМ), който ЕИСК организира съвместно с Европейската комисия.

По-специализирани задачи се изпълняват в постоянните органи на секцията: Обсерваторията на пазара на труда (ОПТ), временна проучвателна група „Имиграция и интеграция“ (IMI), временна проучвателна група „Права на хората с увреждания“ (DIS) и временна проучвателна група „Приобщаване на ромите“ (ROMA).

Сред членовете на секцията е Мария Минчева – зам.-председател на БСК.