Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) прие резолюция, с която предоставя ценен принос към работната програма на Европейската комисия за 2022 г. Този навременен и важен документ разглежда основните въпроси, свързани с използването на инвестициите и реформите за преодоляване на икономическата и социалната криза, причинени от пандемията от COVID-19.

В близко бъдеще най-важни приоритети на икономическата политика на ЕС трябва да останат връщането на европейската икономика по пътя към устойчив преход, растеж и заетост и постигането на благоденствие за европейските граждани и европейските организации и дружества. Това е основната идея на резолюцията относно приноса на ЕИСК към работната програма на Европейската комисия за 2022 г., приета на юнската пленарна сесия на ЕИСК.

В резолюцията се посочва, че след пандемията двете ключови думи следва да бъдат „възстановяване“ и „преструктуриране“ и че както инвестициите, така и реформите би трябвало да се използват за излизане от икономическата и социалната криза, като се укрепи издръжливостта на Европа спрямо бъдещи сътресения въз основа на приобщаващ и устойчив растеж, достоен труд и социална справедливост. Основните стълбове за постигане на това следва да бъдат: отключване на пълния потенциал на единния пазар, постигане на целите за устойчиво развитие (ЦУР), създаване на кръгова икономика и постигане на неутралност по отношение на климата в ЕС най-късно до 2050 г., както и гарантиране на добро управление и демократична отчетност.

Според ЕИСК всички политики на ЕС следва да се основават на целите и ценностите на ЕС, залегнали в Договора от Лисабон и в Хартата на ЕС за основните права, а именно: човешко достойнство, свобода, демокрация, равенство, правова държава и зачитане на правата на човека.

Във връзка с приемането на резолюцията председателят на ЕИСК Криста Швенг заяви: Вярвам, че препоръките на ЕИСК, които предоставяме на достатъчно ранен етап, ще дадат ценен принос за предстоящата работна програма на Комисията. Комитетът остава изцяло ангажиран с подкрепата на шестте основни амбициозни цели на Комисията и с изпълнението на своята роля, като спомага за диалога в рамките на гражданското общество и с европейските институции, за да се превърнат тези цели в реалност.

Г-жа Швенг добави и че участието на всички граждани чрез организациите на гражданското общество ще постави процеса на възстановяване и промяна на бъдещето на Европа на наистина демократична основа: Разчитам, че Комисията ще вземе предвид предложенията на европейското организирано гражданско общество при подготовката на приоритетите за следващата година.

Бъдещето на Европа е обвързано с жизнеспособното гражданско общество

В резолюцията ЕИСК призовава Комисията да предостави на организациите на гражданското общество подходяща, целева подкрепа и признание и по този начин да запази изключително важното гражданско пространство и демократично право на сдружаване. Жизнеспособното гражданско общество е в основата на Европейския съюз. Характерно за нашия начин на живот е усещането за честност, справедливост и солидарност и разбирането, че е необходимо да допринасяме за общото благо в интерес на всички.

Ето защо повече от всякога е необходимо по-добро прилагане на член 11, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, който засяга гражданския диалог. Организациите на гражданското общество трябва да бъдат ключови и равнопоставени партньори в сложния процес на вземане на решения за бъдещето на Европа след пандемията. Никой не трябва да бъде изоставен, особено най-уязвимите.

Резолюцията на ЕИСК идва навреме

Резолюцията беше изготвена от членовете на ЕИСК Мария Минчева (група „Работодатели“), Стефано Палмиери (група „Работници“) и Ян Диркс (група „Многообразие Европа“) и предостави своевременен принос, преди Комисията да одобри работната си програма за следващата година.

В изказването си по време на дебата г-жа Минчева подчерта, че Икономическият и социалният напредък са тясно свързани. Силната икономическа база и създаването на добавена стойност са ключови за постигането на устойчиво развитие и запазването на амбициозния европейски социален модел. Социалните политики и мерки, насочени към стимулиране на икономическото развитие, трябва да бъдат тясно свързани, тъй като в еднаква степен допринасят за общото благо.

Г-н Палмиери заяви, че Социалната програма трябва да бъде ръководен принцип за програмата на ЕС за 2022 г., превръщайки социалния стълб в реални права и гарантирайки справедливо възстановяване, а не просто „връщане към нормалното“. Достойният труд следва да бъде основният вариант, като се използват възможностите на цифровия и екологичния преход, за да се гарантират адекватни заплати, разработване на ефективни схеми за приобщаване на европейско и национално равнище и проучване на възможностите за минимален доход.

И накрая, г-н Диркс подчерта, че Сега е моментът работната програма на Комисията да се съсредоточи върху преструктурирането и подобряването на икономиката и обществото ни въз основа на нашите ценности. Залегналите в член 2 европейски основни принципи, като демокрация, върховенство на закона и основни права, включително гражданското пространство, са тясно свързани. Законодателният процес в ЕС трябва да бъде по-прозрачен, по-отворен за принос от заинтересованите страни и по-лесно разбираем. Нуждаем се от ясна стратегия за активно гражданство.

Обща информация

През януари 2021 г. Бюрото на ЕИСК създаде ad hoc група, която да подготви приноса на Комитета към работната програма на Европейската комисия за 2022 г. Групата се състоеше от трима съдокладчици‑, които работиха в тясно сътрудничество с председателите на секциите и на Консултативната комисия по индустриални промени и с Групата за връзка.

Окончателният документ, подготвен като резолюция, беше структуриран около шестте приоритета на стратегическата програма на председателя на Комисията г-жа Урсула фон дер Лайен: „Европейски зелен пакт“, „Европа, подготвена за цифровата ера“, „Икономика, която работи за хората“, „По-силна Европа на световната сцена“, „Насърчаване на нашия европейски начин на живот“ и „Нов тласък за европейската демокрация“.

Повече информация за резолюцията можете да намерите на нашия уебсайт.