На пленарната си сесия на 9 и 10 юни 2021 г. Европейският икономически и социален комитет прие Резолюция за работната програма на ЕК за 2022, със 175 гласа „за“ и 2 „въздържал се“. Съдокладчик беше Мария Минчева, зам.-председател на БСК и член на Съвета от Група 1 – Работодатели.

Предлагаме Ви изказването на Мария Минчева пред членовете на Пленарната сесия.

_____________

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги,

Резолюцията, която представяме днес, е изработена въз основа на принос от всички секции в Комитета. Ето защо, независимо че документът е изработен само от само от тримата докладчици, в него са отразени различни мнения.

Имайки предвид обхвата на този документ и неговата амбиция да обхване всичките шест приоритета на работната програма на Комисията, е много трудно да го представим само за три минути. Имаме конкретни коментари и предложения по всичките шест глави.

Но позволете ми тук да посоча само няколко елемента, които намирам за важни.

Бих започнала накратко с контекста. Както знаете, през 2020 г. икономиката на ЕС претърпя най- дълбокия икономически спад след Голямата депресия поради пандемията COVID-19. Въздействието върху икономиката на ЕС е значително по-силно, отколкото при други големи икономики. По-специално, икономиката на ЕС е спаднала с 6,3% през 2020 г. в сравнение с 3,5% в САЩ и ръст от 2,3% в Китай и се възстановява много по-бавно с едва 4,2% ръст, който се очаква тази година в ЕС, за разлика от 6,4 % в САЩ и 8,4% в Китай.

Ето защо фокусът върху възстановяването на икономиката е едно от ключовите послания в проекторезолюцията. Освен националните планове за възстановяване и устойчивост, ние също коментираме участието на социални партньори и организации на гражданското общество, които останаха на незадоволителни нива във фазата на подготовка. Съществува вероятност, не всички държави-членки да се възстановят с еднакви темпове. Настояваме Комисията да осигури бързо одобрение на представените планове, като се отчита, че всяко забавяне може да доведе до увеличаване на разликата между държавите-членки и в на отделните сегментив рамките на националните икономики.

Подчертаваме, че сега е подходящия момент да се извлекат поуките от пандемията и ефективната индустриална стратегия трябва да остане в основата на програмата за възстановяване на ЕС. Солидната икономическа основа и създаването на добавена стойност са ключови за генерирането на устойчиво развитие и поддържане на амбициозния Европейски социален модел. Социалните политики трябва да вървят ръка за ръка с политики, които стимулират икономическото развитие, като признават тяхната взаимна цел за общото благо. Създаването на работни места, развитието на умения и приобщаващите пазари на труда са най-добрата рецепта за предотвратяване на неравенствата и изключването и за засилване на социалната стабилност. По този начин икономическият и социален прогрес са здраво свързани. За да се постигне бързо възстановяване, всички съответни инструменти трябва да бъдат мобилизирани (фискални, парични, структурни, подкрепящи инвестициите, регулаторни и финансови).

Благодаря за вниманието!