Европейската комисия стартира он-лайн обществена консултация, свързана с прегледа на правилата на ЕС за данъчно/акцизно облагане на тютюневите изделия, съдържащи се в Директива 2011/64/ЕС, регулираща структурата на акцизите, минималните нива, преходни периоди и др., към които трябва да се придържат всички държави-членки. Посредством кратък он-лайн въпросник обществената консултация цели да съберат възможно най-голям брой мнения и препоръки на най-широк кръг заинтересовани страни относно настоящите правила, както и препоръки за бъдещите изисквания, които ще бъдат предложени от ЕК за раглеждане и приемане. Периодът на обществената консултация започна на 30 март 2021 г. и завършва на 22 юни 2021 г. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/tobaccoproducts2021

Консултациите с ДЧ и анализите от външни консултанти на Комсията на настоящите правила за акцизно облагане на обработен тютюн са стартирали още от 2017 г. и според самата Комисия в своя доклад до Съвета на финансовите министри на Европейския съюз (ECOFIN) от 12 януари 2018 г., «фиксирането на минимални данъчни ставки за тютюневите изделия вече не са ефективни», «различията в тарифите между държавите-членки водят до прекомерни трансгранични покупки и са стимул за някои лица и престъпни организации да се занимават с измама.“ ЕК  стига до заключението, че през изминалите години в повечето държави-членки са пуснати на пазара нови категории продукти с изпаряване на тютюн или никотинови течности, като алтераниви на традиционните тюнюневи изделия за пушене, а за тях все още няма хармонизиран подход, поради което прегледът на Директивата следва да въведе дефиниции и общи правила и за тези изделия.