На 20 февруари 2019 г. ЕИСК прие становище, в което се призовава за рамкова директива на ЕС за минималните доходи. Групата на работодателите напълно споделя мнението на ЕИСК, че борбата с бедността е необходимост, но предложеният инструмент не е правилен. Поради тази причина, Групата на работодателите внесе насрещно становище, в което представя своите виждания относно мерките, необходими за намаляване на бедността. 

Според европейските работодатели, намаляването на бедността следва да бъде съвместен ангажимент на ЕС и държавите-членки. ЕС трябва да се съсредоточи върху реформите и създаването на добри условия за създаването на работни места. Добре функциониращата икономика и стабилните икономически политики и политики на пазара на труда са отправна точка за успех в това отношение.

Системите за минимален доход на държавите-членки играят важна роля в борбата срещу бедността. Групата на работодателите счита, че действията на национално равнище са подходящи и най-ефективни, тъй като са съобразени с традициите и характеристиките на системите за социална защита на всяка държава-членка.

Самият минимален доход не може да доведе до резултати в борбата с бедността. Освен основата, формирана от стабилни икономически и активни политики на пазара на труда, е необходима целенасочена комбинация от други политики и действия като адаптиране на политиките за заетост и услуги, социални и здравни услуги.

Също така, важна роля на ЕС е да насърчава и насочва държавите-членки в рамките на европейския семестър в разработването и по-нататъшното подобряване на техните системи за минимален доход чрез сравнителен анализ и взаимно обучение.

Групата на работодателите счита, че конструктивният и всеобхватен подход, предложен в насрещното становище, е изцяло в съответствие с духа на европейския стълб на социалните права, който следва да се прилага при пълно зачитане на разделението на компетенциите между ЕС и държавите-членки и отчитане на разнообразието на националните системи и различните социално-икономически обстоятелства.

Резултатът от гласуването на пленарната сесия на ЕИСК – почти 40% в полза на насрещното мнение – ясно показва, че Комитетът е разделен относно средствата за постигане на общата цел на ЕИСК за намаляване на бедността.

Групата на работодателите счита, че всякакви предложения в тази област трябва да отразяват настоящите условия, нужди и икономически резултати в държавите-членки, както и икономическа устойчивост в дългосрочен план. Тя трябва също да спазва принципа на субсидиарност.

Поради всички тези причини, Групата на работодателите предложи своя подход за намаляване на бедността, както е описано в насрещното становище, и систематично е против идеята за европейска рамкова директива за минималните доходи.

_______

Вижте още по темата:

Чрез минимална европейска заплата Макрон призова за защита на европейската демокрация