Европейските социалноикономически партньори (ETUCBusinessEuropeSGI Europe и SMEUnited) изпълняват интегриран проект във връзка със социалния диалог през 2020-2021 г. (VS/2019/0431).

Целта на анкетата е да обхване по-широк кръг от данни на национално, секторно и корпоративно ниво. То е структурирано в 5 раздела:

  • Раздел 1 – Обща информация за респондента
  • Раздел 2 – Предоставяне и достъп до обучение за подкрепа на иновациите: Ролята на социалните партньори и колективното договаряне
  • Раздел 3 – Технологии за промяна на правилата и иновативни подходи за идентифициране на нови умения
  • Раздел 4 – Финансови стимули за научноизследователска и развойна дейност и инвестиции в умения
  • Раздел 5 – Фокус върху Covid-19

Проучването е напълно АНОНИМНО като системата записва отговорите без никаква идентификация на респондента. Събраните данни ще бъдат обработени обобщено, за да не позволят по никакъв начин да се проследи, дори косвено, самоличността на лицето, което попълва анкетата.

Проучването е достъпно на четири езика чрез следните връзки: