БРЮКСЕЛСКА ДЕКЛАРАЦИЯ

Съвет на президентите на BUSINESSEUROPE

УКРЕПВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ЕВРОПА

24 ноември 2023 г. 

Събрани в Брюксел по покана на федерацията на белгийските предприятия VBO-FEB, президентите на федерациите-членки на BusinessEurope призовават предстоящото белгийско председателство на ЕС да финализира приемането на предстоящите предложения на ЕС, които са от съществено значение за конкурентоспособността и развитието на европейските МСП. Това ще улесни правенето на бизнес в Европа и ще проправи пътя към приемането на стратегическия дневен ред за ЕС през 2024-2029 г. Тази стратегическа програма трябва да обърне необходимото внимание на укрепването на европейската икономика, така че ЕС да може да продължи да подкрепя Украйна и да действа като опора на мира, просперитета, сигурността и стабилността в свят, белязан от нарастващо геополитическо напрежение и фрагментация. BusinessEurope подчертава 3 приоритетни действия, които трябва да бъдат предприети през първата половина на 2024 г. за преодоляване на европейските структурни слабости.

 • Създаване на регулаторно пространство в рамките на един добре интегриран европейски единен пазар

Развитието на европейските компании се забавя от две противоположни тенденции. От една страна, европейските компании и ключовите сектори, ориентирани към бъдещето, са възпрепятствани от свръхрегулиране, сложни процедури за одобрение и склонност към избягване на риска, които възпрепятстват иновациите, обезкуражават предприемачеството и подкопават инвестициите в Европа. От друга страна, недостатъчната интеграция на единния пазар, дължаща се на оставащите пречки пред трансграничната мобилност, неравномерното транспониране и прилагане на нормативната уредба на ЕС и свързаните с кризата изключения от правилата на единния пазар, подкопават капацитета на дружествата да разширят мащаба си извън Европа.

Разчитаме на белгийското председателство да гарантира, че ЕС ще:

 • надгради Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии (Net Zero Industry Act) и Регламента на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за гарантиране на сигурни и устойчиви доставки на суровини от критично значение и за изменение на регламенти (ЕС) № 168/2013, (ЕС) 2018/858, 2018/1724 и (ЕС) 2019/1020 (Critical Raw Materials Act), като гарантира, че с тях се постига очакваното ускоряване на процедурите за издаване на разрешителни и се изпълнява обещанието за бързо намаляване на изискванията за отчетност за дружествата с 25 %,
 • продължава да работи с индустрията за идентифициране на регулаторната тежест, възпрепятстваща развитието на европейските предприятия и ключови сектори за бъдещето и която ще трябва да бъде преодоляна по време на следващия законодателен цикъл на ЕС,
 • засилва прилагането от страна на ЕС на съществуващите правила на единния пазар, за да се избегне неравномерното им транспониране и прилагане, което води до фрагментация, и в продължение на доклада Letta въвежда пълноценна стратегия за единния пазар, за да създаде нова динамика за премахване на пречките пред трансграничната мобилност на хора, стоки, услуги, капитали и данни;
 • гарантира, че държавната помощ е добре насочена, ограничена във времето и внимателно наблюдавана, за да се запазят равни условия в рамките на единния пазар;
 • прилага изцяло проверки на конкурентоспособността на всички регулаторни инициативи на ЕС, като отчита кумулативното въздействие на законодателството на ЕС върху дружествата и гарантира, че следващата Европейска комисия ще прилага такава проверка на конкурентоспособността в програмата си за периода 2024-2029 г. и в годишните си работни програми.
 • Постигане на правилния баланс между сигурността и създаването на благоприятни условия за европейската икономика

ЕС е само 6 % от световното население, а 85 % от икономическия растеж през следващите години ще бъде генериран извън ЕС. Няма да станем по-силни нито икономически, нито политически, ако обърнем гръб на света. Не може да има стратегическа автономия без откритост/отвореност.

Разчитаме на белгийското председателство да гарантира, че ЕС ще:

 • постигне споразумение със САЩ по отношение на критични суровини, за да смекчи отрицателното въздействие на някои от дискриминационните разпоредби на Закона за намаляване на инфлацията, намери трайно решение на дългогодишни спорове, включително по отношение на стоманата и алуминия и гражданските самолети, и ще напредва в работата на Съвета по търговия и технологии за намаляване на разходите за правене на бизнес отвъд океана,
 • финализира приемането на взаимноизгодни търговски споразумения с Мексико, Чили, Меркосур, Австралия и Нова Зеландия и ще продължи да сключва търговски споразумения, които предлагат достъп до нови пазари и откриват възможности за инвестиции за европейските дружества през следващия цикъл на ЕС, като се ангажира по подходящ начин с всички търговски партньори, а не само с тези, които понастоящем се считат за съмишленици,
 • работи за балансирани отношения с Китай, като отчита рисковете, но признава необходимостта от ангажиране и защитава интересите на ЕС за постигане на взаимни ползи,
 • обръща внимание на опасенията на нашите търговски партньори, че ЕС използва целите за устойчивост за фактическо затваряне на пазара на ЕС, като подчертава значението на спазването на международните ангажименти, по-доброто разясняване на легитимните цели за устойчивост на ЕС и подкрепата на трети страни в усилията им да ги спазват.
 • Зелената сделка да бъде съпътствана от Индустриална сделка

Европейският бизнес е напълно ангажиран с екологизирането на икономиката ни и постигането на амбициите на ЕС за неутралност по отношение на климата. Трябва да декарбонизираме, без да деиндустриализираме, и да гарантираме, че предприятията разполагат със средства, за да инвестират в тази дълбока трансформация. За да превърнем „зелената сделка“ в стратегия за растеж, която да постигне целите до 2030 г., „подготвени за цел 55“, и същевременно да засили конкурентоспособността, тя трябва да бъде съпътствана от индустриална сделка.

Разчитаме на белгийското председателство да гарантира, че ЕС ще:

 • гарантира осъществяването на реформата на структурата на пазара на електроенергия и след това отива по-далеч, като се справя структурно с разликата в разходите за енергия между ЕС и основните конкуренти и повишава устойчивостта на европейския енергиен пазар чрез инвестиции за внедряване на допълнителни мощности за възобновяема енергия, ядрена енергия, енергия с ниски въглеродни емисии и природен газ в Европа, както и в трансгранични енергийни инфраструктури като мрежи, интерконектори (междусистемни връзки) и хранилища, включително със съседните държави,
 • насърчава разработването на всички технологии, които допринасят за декарбонизацията, включително ключови технологии за сектори, които трудно се поддават на декарбонизация, за да се насърчат трансформиращите инвестиции във всички сектори и вериги за създаване на стойност,
 • постига съгласие по надеждна рамка за икономическо управление, благоприятстваща инвестициите и растежа, която да спомогне за изготвянето на средносрочни планове за корекции за връщане към референтните стойности от 3 % от БВП за държавния дефицит и 60 % за дълга, за да се гарантира устойчивостта на публичните финанси в целия ЕС,
 • насърчава балансиран подход на ЕС в областта на социалната политика по време на срещата на върха в Ла Юлп, като се съсредоточава върху подпомагането на преодоляването на недостига на работна ръка и несъответствията в уменията с мерки в областта на образованието и обучението за по-добро адаптиране на учебните програми към нуждите на предприятията – като се обръща специално внимание на уменията, необходими за екологичния и дигиталния преход – и мерки за активизиране на безработните и неактивните лица, като се признава положителният принос на талантите от трети държави за посрещане на нуждите на пазара на труда,
 • проведе широка дискусия с европейските социални партньори относно различните структурни фактори, които подкопават конкурентоспособността и промишлените инвестиции в Европа, по време на срещата на върха във Вал Дюшес, за да проправи пътя към индустриална сделка, подкрепена от европейските лидери, европейските работодатели и европейските работници, която може да бъде поставена на челно място в дневния ред на ЕС през 2024-2029 г.

Това са ключовите действия, които трябва да бъдат предприети по време на белгийското председателство, за да се изпълнят обещанията за улесняване на правенето на бизнес в Европа и да се гарантира, че зеленият и цифровият преход ще доведат до устойчив икономически успех и социално благополучие.