Членовете на групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет гласуваха категорично против становището на ЕИСК относно предложението на Европейската комисия за директива за подобряване на условията на труд в работата през платформи и изложиха контрастановище, което събра повече от една трета от гласовете и ще бъде приложено към становището на ЕИСК.

Насрещното мнение на Групата на работодателите на ЕИСК получи 92 гласа „за“, 139 „против“ и 11 „въздържал се“.

Контрастановището беше представено от Мария Минчева, зам.-председател на БСК и член на ЕИСК.