Укрепване на възстановяването, по-добро използване на европейските фондове и облекчаване на международното напрежение


Преди заседанието на Европейския съвет на 24-25 юни 2021 г. BusinessEurope призовава ЕС да предприеме необходимите действия за укрепване възстановяването от медицинската криза, да използва по-ефективно европейските фондове за възстановяване и да облекчи неблагоприятните ефекти от международното напрежение върху европейския растеж заетостта.

Укрепване на възстановяването от кризата с COVID

Укрепването на възстановяването от кризата изисква възстановяване на свободното движение в единния пазар и намиране на жизнеспособни решения за по-добър достъп до ваксини и лечение в целия свят.

Увеличаващият се брой ваксинирани лица и намаляващият брой инфектирани с Covid позволяват постепенното отслабване на ограничителните мерки. Въпреки това, държавите-членки е необходимо да се справят с предизвикателствата при производството на ваксини и да гарантират, че цифровият сертификат на ЕС ще влезе в сила и ще действа в Европа от 1 юли 2021 г., като по този начин се поставят основите за глобално приложимо решение.

За да оптимизира предимствата на цифровия сертификат на ЕС, Европейският съвет трябва да се справи с всички останали пречки за възстановяване на свободното движение на единния пазар до условията преди COVID. Освен това Европейският съюз и държави-членки трябва да извлекат поуки от тази пандемия, за да подобрят капацитета на Европа да отговори на подобна санитарна криза. По-специално Европейският съвет трябва да гарантира, че са въведени достатъчно предпазни мерки, които трайно да гарантират в бъдеще свободния поток на стоки, хора и услуги.

Въпреки че перспективите за нашите икономики и общества се подобриха, Европа все още работи под нивата отпреди пандемията. Промишлеността и вътрешното потребление остават потиснати. Множество предприятия и работници все още са дълбоко засегнати от кризата. Следователно е от съществено значение да се избягва преждевременното прекратяване на подкрепящите мерки.

Много потребители са нетърпеливи да се насладят на новите си свободи, докато веригите за доставки продължават да бъдат засегнати от ограничения, а компаниите са изправени пред недостиг на суровини и материали, включително и на увеличаващи се разходи, особено за суровини, които са от критично значение за производството, полупроводници и трудности при набирането на персонал. Насърчаването на устойчивостта на световните, както и на европейските вериги за създаване на стойност и извършването на необходимите реформи за насърчаване на работниците да навлязат на пазара на труда, включително чрез политики за умения, трябва да играе важна роля за намаляване на инфлационния натиск.

Тъй като Европа няма да бъде в безопасност, докато пандемията продължава в други региони на света, подобряването на достъпа до ваксини и лечение в целия свят е от съществено значение. Държавите-членки трябва да подкрепят предложението на Европейската комисия за ангажимент на членовете на СТО за многостранен търговски план за действие за разширяване на производството на ваксини и лечение на COVID-19. Също така е от решаващо значение да бъдат премахнати ограниченията за износ на ваксини и необходимите съставки, които влияят неблагоприятно върху веригите за доставки.

Разработването на ваксини срещу COVID-19 за рекордно кратко време не би било възможно без изследванията и иновациите на частния сектор, започнали много преди масивите публични инвестиции за ускоряване на разработването и производството на тези ваксини. Тези изследователски усилия не биха се осъществили без ефективно работеща система за защита на интелектуалната собственост. Освен това достъпът до надеждни и достъпни ваксини и лечения зависи главно от производствения капацитет, ефективната логистика и търговски мрежи. В този контекст ние приветстваме изявлението на Г7, отбелязвайки положителното въздействие, което доброволното лицензиране и трансфер на технологии при взаимно договорени условия вече имат за увеличаване на глобалното предлагане. Като се има предвид това, ние сме готови за проучване на варианти, за които може да се постигне в СТО, включително предложението на Европейската комисия за улесняване използването на задължително лицензиране в рамките на съществуващото Споразумение за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост (TRIPS).

Ефективно използване на механизма за възстановяване и устойчивост

Вече всичките 27 държави-членки ратифицираха Решението за собствените ресурси. Съответно ЕС може да започне процеса на заемане на средства, така че да може да ги предостави чрез Механизма за възстановяване и устойчивост. За да се гарантира, че този дълг може да бъде върнат чрез растеж без излишна тежест за бъдещите поколения, от съществено значение е да се гарантира, че държавите-членки използват добре подкрепата, която получават от Механизма за възстановяване и устойчивост, без да повишават корпоративното данъчно облагане, което пряко ще повлияе на възстановяването и инвестициите и ограничава заетостта.

„Барометърът за реформи 2021“ на BusinessEurope направи оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ), изготвени от държавите-членки. Посланието от нашите членове е ясно. Плановете на държавите-членки имат много положителни аспекти. За да се използва изцяло потенциалът на фондовете, трябва да се обърне по-голямо внимание на инвестициите, които могат да доведат до дългосрочна конкурентоспособност (особено в научните изследвания и иновациите), както и по-амбициозните реформи, стимулиращи растежа. Преди окончателното им одобрение, плановете е възможно да се подобрят, така че да се гарантира, че средствата за възстановяване са добре изразходвани.

BusinessEurope и нейните членове са готови да работят със Съвета през следващите седмици за подобряване на националните планове за възстановяване и устойчивост и разчитат на Европейския съвет да гарантира, че НПВУ:

  • приоритизират инвестициите, свързани с умения, които са необходими за преквалификация и повишаване на квалификацията на работниците и служителите и за укрепване на бъдещия потенциал за икономически растеж в Европа. Това е особено важно в контекста на застаряващото и свиващо се население, при което производителността е основният двигател на растежа. В същото време ЕС трябва да привлече талантливи хора от трети държави, които имат съответните умения, необходими на европейските пазари на труда,
  • в съответствие с принципа на допълняемост, средствата няма да се използват за заместване на нормални, типично повтарящи се на държавите-членки, или проекти, подкрепяни от други схеми на ЕС,
  • са в достатъчна степен свързани с изпълнението на структурни реформи, специфични за държавата-членка и определени в рамките на Европейския семестър,
  • са съсредоточени върху научните изследвания, развойната дейност и иновациите, както и върху проектите, които са ключови за европейските индустрии за овладяване на двойния екологичен и цифров преход, като важните проекти от общоевропейски интерес (ВПОИ) са ключов европейски инструмент в това отношение.

Освен това държавите-членки следва да осигурят по-широко участие на социалните партньори при по-нататъшното разработване и изпълнение на техните планове за реформи. Социалните партньори могат да действат като гарант, че предвидените мерки са както икономически осъществими, така и социално приемливи.

Отношения със съседните държави

Безпроблемните отношения със съседните държави и търговските партньори са от съществено значение за растежа и заетостта в Европа.

Що се отнася до отношенията между ЕС и Обединеното кралство, BusinessEurope е особено загрижена за нарастващото напрежение в Северна Ирландия. ЕС и Обединеното кралство трябва да останат ангажирани с прилагането на протокола за Ирландия и Северна Ирландия, който е част от споразумението за оттегляне.

Вероятно е необходима известна гъвкавост, която да отчита спецификата на ситуацията на място и двете страни трябва да се стремят към решение, което да стабилизира отношенията между ЕС и Обединеното кралство, при което да се избегнат допълнителни търкания. В този контекст едностранните действия трябва да се избягват. Няма лесни решения по този въпрос и той изисква добра воля и от двете страни, за да се постигнат договорености, които за приложими за всички и едновременно с това са съобразени със съвместно договореното споразумение за оттегляне.

Потоците от данни са ключов фактор за търговските отношения и търговията със стоки и услуги между ЕС и Обединеното кралство за всеки компании, независимо от мащаба или сектора. Приемането на решение за адекватност на данните възможно най-скоро е от решаващо значение за създаване на доверие и правна сигурност за икономическите оператори в ЕС и Обединеното кралство.

Що се отнася до отношенията с Турция, трябва да се даде приоритет на модернизацията на Споразумението за митническия съюз с осигуряване на гаранция, че Турция продължава процеса на актуализация на законодателството си в съответствие с това на ЕС в ключови области, каквито са, например, екологичният и цифров преход. Модернизираният митнически съюз трябва да се справи със съществуващите бариери пред търговията и инвестициите, да дефинира стандарти и разпоредби и да създаде ефективен, деполитизиран механизъм за уреждане на спорове.

Що се отнася до отношенията с Русия, BusinessEurope призовава държавите-членки да подкрепят работещите на този пазар компании, както на техническо, така и на политическо ниво. Бизнесът не осъществява своята дейност във вакуум и компаниите са наясно с предизвикателствата и съществуващото напрежение в отношенията между ЕС и Русия. Европейският бизнес ще застане зад решенията на Европейския съюз, които винаги трябва да бъдат пропорционални и целенасочени, за да се избегнат нежелани ефекти и последици в бъдеще.

Това са ключовите действия, които считаме, че трябва да се предприемат в областите, обсъждани на това заседание на Европейския съвет, за да се ускори възстановяването от кризата, да се използват по-добре европейските фондове и да се облекчат ефектите от международното напрежение върху европейския растеж и заетост.

Маркус Байерер, Главен директор

Пиер Гатаз, Президент

___________

Европейският съвет определя общата политическа насока и приоритети на Европейския съюз. Той играе ключова роля за постигане на консенсус относно целите и политиките на Европейския съюз. Заключеният и решенията, които се приемат по време на заседанията на Европейския съвет, определят проблемите, които трябва да бъдат разгледани и действията, които трябва да бъдат предприети.

Преди всяко заседание на Европейския съвет, занимаващо се с въпроси, засягащи предприятията, BusinessEurope и неговите членове обсъждат тези въпроси и определят какво очакват от Европейския съвет да направи, за да придвижи програмата на ЕС напред и да осигури по-добра Европа за компаниите и гражданите. Тези предложения се представят в официална позиция като „Послания до Европейския съвет“.