Европейската комисия представи на 09.12.2020 г. Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност, която определя пътна карта за постигане на по-устойчива, цифрова и екологосъобразна европейска транспортна система. Представен е подробен план на действие.

Определени са 10 основни етапа до 2050 г. (междинни цели до 2030 и 2035 г.), 10 водещи области и 82 инициативи, които ще помогнат за постигане на целите.

Основните политически действия, очертани за всеки от трите ключови стълба на стратегията, могат да бъдат обобщени, както следва:

Устойчива мобилност: за да се постигне целта за климатично неутрална икономика до 2050 г. е необходимо да се постигне намаляване с 90% на емисиите на CO2 в транспорта. Съответно всички видове транспорт да станат устойчиви, като се осигурят алтернативи и е се преосмислят стимулите за по-устойчив избор на потребителите. По-специално Комисията ще се съсредоточи върху:

 • Подпомагане възприемането на автомобилите с нулеви емисии. Ключови двигатели на политиката ще бъдат стандартите за CO2, емисиите замърсители на въздуха и правилата за обществените поръчки. Стандартите за CO2 ще бъдат придружени от цялостна политика, насочена към стимулиране на търсенето на превозни средства с нулеви емисии – ценообразуване на въглерод, данъчно облагане, пътно таксуване и преразглеждане на правилата за теглото и размерите на тежкотоварните превозни средства;
 • Разрастване използването на устойчиви възобновяеми и нисковъглеродни горива в голям мащаб. Комисията ще обмисли допълнителни мерки в подкрепа на тези горива, вероятно чрез минимален дял или квоти чрез преразглеждане на преработената Директива за възобновяемата енергия (Renewable Energy Directive). Най-големи предизвикателства за декарбонизация стоят пред въздушния и водния транспорт. За тази цел се очаква Комисията да предложи инициативите ReFuelEU за авиацията и FuelEU за морски транспорт;
 • Най-обещаващи възможности за развитие на автомобилния транспорт са електричеството и водородът. Допълнително е необходимо железопътният транспорт също да бъде електрифициран и когато тази възможност не е жизнеспособна – да се увеличи използването на водород;
 • Създаване на всеобхватна инфраструктурна мрежа за зареждане (електричество и водород), предлагане на стратегически план за бързото внедряване на инфраструктура за алтернативни горива. Очаква се и преразглеждане на Директивата за инфраструктурата на алтернативните горива (Directive on Alternative Fuels Infrastructure, AFID );
 • Предлагане на мерки за почистване на летищата и пристанищата чрез стимулиране въвеждането на възобновяеми и нисковъглеродни устойчиви горива; стимулиране на развитието и използването на нови, по-чисти и по-тихи самолети и плавателни съдове; преразглеждане на летищните такси; екологизиране на наземния транспорт на летищата, пристанищните услуги и операции; по-широко използване на интелигентното управление на трафика;
 • Постигане на по-екологосъобразен товарен транспорт и насърчаване развитието на мултимодалните превози, значително пренасочване на трафика към по-устойчиви видове транспорт, специално железопътния товарен транспорт и вътрешните водни пътища. Комисията ще предложи план за действие за засилване на пътническите железопътни услуги на дълги разстояния и трансгранични пътувания. Ще се вземе предвид недостигът на инфраструктура за претоварване и по-специално на вътрешните мултимодални терминали.
 • Прилагане на подходящи стимули за осъществяване на прехода. Ще се приложат напълно принципите „заърсителят плаща“ и „потребителят плаща“. Комисията ще предприеме широк и всеобхватен набор от мерки – търговия с емисии, такси за инфраструктура, такси за енергия и превозни средства и по-добра информация за крайните потребители относно по-устойчивите възможности;

Интелигентна мобилност: Цифровизацията трябва да доведе до пълна модернизация на цялата система, като я направи безпроблемна, по-безопасна и по-ефективна, най-вече чрез:

 • Подкрепа за внедряването и управлението на интелигентни транспортни системи (Intelligent Transport Systems, ITS) и съвместна, свързана и автоматизирана мобилност (connected and automated mobility, CCAM). Преценка за необходимостта от на специализирана агенция или друг институционален орган;
 • Подкрепа на мултимодална информация за пътуване чрез трансформацията на правната рамка на ЕС (услуги за резервации и билети, наличност и достъпност на данни, сътрудничество между доставчиците, интелигентни и оперативно съвместими платежни услуги);
 • Автоматизация на железопътния транспорт и управление на трафика, като се даде приоритет на въвеждането на Европейската система за управление на железопътния трафик (European Rail Traffic Management System, ERTMS), Shift2Rail (S2R) и Съвместните предприятия SESAR. Комисията ще предложи актуализиране на техническите спецификации за оперативна съвместимост (Technical Specifications for Interoperability, ТСОС), които да включат новите технологии;
 • Завършване и ефективно прилагане на инициативата Единното европейско небе (Single European Sky, SES;
 • Подкрепа за изследванията и внедряването на иновативни технологии в транспорта, включително безпилотните летателни апарати, разработване на съответните правила, като например U-Space и Drone Strategy 2.0;
 • Изграждане на Общо европейско пространство на данни за мобилността за събиране, свързване и предоставяне на данни, което трябва да функционира в синхрон с други ключови системи – енергетика, сателитна навигация и телекомуникации.

Устойчива мобилност: Комисията признава необходимостта от инвестиции за укрепване на единния транспортен пазар, за развитие на цифровата и екологосъобразна трансформация и за подпомагане на сектора, вкл. от гледна точка на настоящата криза. По-специално Комисията ще се съсредоточи върху:

 • Координация на инвестициите по програмите за финансиране от ЕС (Механизъм за възстановяване и устойчивост, ЕФРР, Кохезионен фонд, МСЕ), заедно с увеличаване на частните инвестиции чрез Invest EU и Европейската инвестиционна банка. Инвестициите в транспортна инфраструктура в ЕС и за модернизация на автопарковете във всички видове транспорт ще бъдат ключови;
 • Финансиране на устойчиви инвестиции в транспорта – предстоящото издаване на европейски зелени облигации, разширяване на критериите от Регламента за таксономия към всички видове транспорт и преглед на правилата за държавни помощи, свързани с транспорта;
 • Завършване на мрежата TEN-T. Повишаване на значимостта и ролята на европейските координатори за стимулиране на напредъка по изграждане на транспортните коридори на целия континент с цел завършването им  до 2030 г .;
 • Подкрепа на стратегически вериги за създаване на стойност (батерии, суровини, водород и възобновяеми и нисковъглеродни горива) чрез регулаторни и финансови инструменти;
 • Ускоряване завършването на Единното европейско транспортно пространство чрез осигуряване на равни условия за операторите, без дискриминация между действащите и новите участници на пазара, без нови бариери пред конкуренцията. Комисията ще предложи да преразгледа Регламента за въздухоплавателните услуги и да измени правилата за таксите за достъп до железопътната мрежа;
 • Подготовка на план за посрещане и справяне с кризи за избягване на бъдещи смущения;
 • Преразглеждане на регулаторната рамка за правата на пътниците, с което да се осигури устойчивостта й на смущения в пътуванията и комбинирани мултимодални билети;
 • Подобряване на законодателната рамка относно условията за работа и осигуряване на повече яснота относно приложимите социални права; оценка на необходимостта от предоставяне на финансова подкрепа за създадене на национални системи за повишаване на квалификацията и преквалификация на транспортните работници;
 • Повишаване на безопасността и сигурността на всички видове транспорт.

ВЪПРОС ЗА ДИСКУСИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ: приканваме членовете на БСК и всички заинтересовани страни да направят оценка на съобщението и да представят предложения за реакция по Стратегията и отделните теми в нея.