Представител на българския бизнес в BusinessEurope е Българската стопанска камара (БСК), която е асоцииран член на организацията от 2005 г., а от 2007 г. (след приемането на България в ЕС) е пълноправен член.

Представители на БСК в BusinessEurope

Добри Митрев

Добри Митрев

Председател на БСК

Добри Митрев е член на Съвета на президентите на BusinessEurope.

От 2018 г. Добри Митрев е член на УС на БСК, а от септември 2021 г. е председател на БСК. Вижте повече за него ТУК.

Email: office@bia-bg.com

Мария Минчева

Мария Минчева

Зам.-председател на БСК

Мария Минчева е представител на БСК в:


Emial: M.Mincheva@bia-bg.com

Мария Минчева работи в БСК от 2006 г., като част в Правния отдел. От 2018 г. заема длъжността директор в Правния отдел, а от 1 ноември 2020 г. е зам.-председател на БСК. Вижте повече за нея ТУК.

Силвия Тодорова

Силвия Тодорова

Директор на Център "Предприемачество" в БСК

Силвия Тодорова участва в работата на:


Силвия Тодорова има опит във финансови и икономически анализи, обосновки и прогнози, бизнес планиране, оценка на риска и др. В екипа на БСК е от 2000 г. с ресор „Предприемачество“. Вижте повече за нея ТУК.

Email: Silvia@bia-bg.com
Димитър Бранков

Димитър Бранков

Съветник на Председателя на БСК

Димитър Бранков участва в работата на:


Димитър Бранков е в екипа на БСК от 1992 г., първоначално като експерт в направление „Икономически анализи”, впоследствие е назначен за главен директор в БСК, от м. декември 2008 г. е зам.-председател на БСК, а от 1 ноември 2020 г. е съветник на Председателя на УС. Вижте повече за него ТУК.

Email: Brankov@bia-bg.com

Веселин Илиев

Веселин Илиев

Директор "Международно икономическо сътрудничество" в БСК

Веселин Илиев е представител на БСК в:


Веселин Илиев е с богат опит в сферата на външната търговия, подпомагане на износа, пазарни анализи, инвестиционно консултиране, корпоративното управление, производствената автоматизация, консултирането на международни компании. Ръководител е на екипа на БСК в рамките на мрежата Enterprise Europe Network. Контактно лице на БСК е за Международен търговски център Женева ITC/UNCTAD/WTO. Вижте повече за него ТУК.

Email: IERC@bia-bg.com

Илиана Павлова

Илиана Павлова

Директор на Център "Чиста индустрия" в БСК

В BusinessEurope Илиана Павлова участва в работни групи „Енергия и климат“ и „Околна среда“ към Комитета по индустриални въпроси.


Илиана Павлова работи в Център „Чиста индустрия” при БСК от 1996 г. Има опит в областта на прилагането на системи за управление по околна среда и качество в предприятия от различни сектори на промишлеността, разработване и внедряване на процедури за следене на промените в законодателството по околна среда и постигане на съответствие, както и разработване на доклади за изпълнение на изискванията. Вижте повече за нея ТУК.

Email: Iliana@bia-bg.com
Владимир Димитров

Владимир Димитров

Експерт "Индустрия и околна среда"

Владимир Димитров участва в работата на:


Email: v.dimitrov@bia-bg.com

Владимир Димитров е член на екипа на БСК от 2020 г. Повече за него вижте ТУК.

Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров

Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров

Икономически съветник в БСК

Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров участва в работата на:


Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров е доктор по икономика, магистър по финанси и магистър по право. Част е от екипа на БСК от 2021 г. Вижте повече за него ТУК.

Email: sht.nozharov@bia-bg.com

Светлана Дончева

Светлана Дончева

Директор на Център за управление на проекти в БСК

Чрез BusinessEurope Светлана Дончева е член на Комитета на Европейския социален фонд.


Светлана Дончева се присъединява към екипа на БСК през 2012 г. като координатор на проекта за разработване на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence. От края на 2019 г. ръководи новосформирания Център за управление на проекти в БСК. Вижте повече за нея ТУК.

Email: S.Doncheva@bia-bg.com

Антоанета Кацарова

Антоанета Кацарова

Директор на Център за професионално обучение в БСК

В BusinessEurope Антоанета Кацарова участва в работата на Консултативния комитет по безопасност и здраве на ACSH – EIG Alter към Комитета по социални въпроси.


Антоанета Кацарова e ръководител направление „Методическо осигуряване на дейностите” в Центъра за професионално обучение (ЦПО) при БСК от януари 2014 г., а от 2019 г. е директор на Центъра за професионално обучение при БСК. Вижте повече за нея ТУК.

Email: a.katzarova@bia-bg.com
Даниела Симидчиева

Даниела Симидчиева

Директор на Програма "Образование и обучение" в БСК

В BusinessEurope Даниела Симидчиева участва в работата на Комисията по образование и обучение към Комитета по социални въпроси.


Даниела Симидчиева е директор на програма „Професионално обучение” при БСК от 2010 г. В периода 2011-2013 г. е председател на „Менса България”, пълноправен член на Менса Интернешънъл – световната организация на хора с висок коефициент на интелигентност. През 2005 г. е призната за жената с най-висок IQ в света – 192. Вижте повече за нея ТУК.

Email: Danisimi@bia-bg.com
Жасмина Саръиванова

Жасмина Саръиванова

Експерт "Социален диалог" в БСК

Жасмина Саръиванова участва в работата на:


Вижте повече за Жасмина Саръиванова ТУК.

Email: j.saraivanova@bia-bg.com

Красимира Рангелова

Красимира Рангелова

Експерт "Връзки с членовете" в БСК

Красимира Рангелова е представител на БСК в:


Красимира Рангелова е в екипа на БСК е от началото на 2019 г. Вижте повече за нея ТУК.

Email: k.rangelova@bia-bg.com

Емилия Стефчева

Емилия Стефчева

Експерт в Национален център за оценка на компетенциите към БСК

Емилия Стефчева е зам.-представител на БСК в Комисията по образование и обучение към Комитета по социални въпроси на BusinessEurope.

Емилия Стефчева е част от екипа на БСК от 2010 г. Вижте повече за нея ТУК.

Email: e.stefcheva@bia-bg.com