Изпратено до вицепремиера на Чехия Иван Бартош, Съвета КОРЕПЕР I ниво, Комисаря Вестагер, Комисаря Бретон, генералния директор на ЕК Роберто Виола.

Европейската бизнес общност отбелязва амбицията за постигане на общ подход към Акта за ИИ на заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика на 6 декември 2022 г. Въпреки че беше постигнат добър напредък през последните шест месеца, ние вярваме, че можеше да бъде направено повече, ако времето позволяваше.

Особено искаме да поздравим Съвета за решенията по някои трудни въпроси и разпоредби, особено около определението за изкуствен интелект и класификацията на високо рискови AI системи.

И все пак, въпреки този напредък, ние все още сме сериозно обезпокоени, че цялостната посока на Акта за ИИ значително ще ограничи навлизането и използването на ИИ в Европа. В момент, в който Европа трябва да бъде геополитически силна, не можем да си позволим да загубим в надпреварата за ИИ.

В резултат на тези опасения обръщаме внимание на някои от нерешените проблеми, които остават в потенциалния общ подход, който ще бъде задължително Съветът да изясни и да защитава по време на несъвместимостите със съзаконодателя.

  • Съгласуване на дефиницията на ИИ – Усилията на Съвета да даде целенасочена дефиниция на ИИ системи са силно положителни, като отразяването на идеята за автономия в дефиницията помага за привеждане в съответствие с извършената работа на ниво ОИСР. Съветът трябва да продължи да защитава този подход в бъдещите преговори.
  • Класификацията на високорисков ИИ се нуждае от повече нюанси – поздравяваме Съвета за намирането на компромис, който се стреми да избегне общата класификация на високорисковите системи. Въпреки това, отбелязваме, че позицията на Съвета все още оставя широко поле за припокриване на високорискови категории и обхващане на много области, които вече са цялостно регулирани от съществуващите закони за безопасност на продуктите. В допълнение, Анекс III предоставя твърде широко тълкуване и неясна методология за определяне на високорискова система. Притеснени сме, че да се остави такъв решаващ въпрос на последващ акт за изпълнение няма да осигури сигурност на инвестициите в краткосрочен срок, тъй като ИИ екосистемата ще чака акта за изпълнение. Съветът трябва да се стреми да намери компромис с Европейския парламент, който да предотврати удължаването на несигурността с вторично законодателство, но защитава духа на това да имаме недвусмислен начин за идентифицирането на високорискова употреба.
  • ИИ с общо предназначение – Широката регулация на системите с ИИ с общо предназначение (GPAI) се противопоставя на логиката на базирания на риска подход на Акта за изкуствения интелект, както и на собствения проект на Комисията, който не включва GPAI. Това ще доведе до откъсване на Европа от системите, които използват GPAI в зони с висок риск и ще доведе до диференциран пазар за различни ИИ продукти. В допълнение, последващият ефект върху използването на отворен код е неизвестен. В светлината на това е от решаващо значение оценка на въздействието да бъде извършена при пълна консултация с всички заинтересовани страни, като разглежда справедливото и пропорционално разпределение на отговорностите и разпределението на информация между различните участници в GPAI във веригата на доставки.