Владимир Димитров участва в работата на: BusinessEurope – зам.-представител в Комитета по индустриални въпроси (РГ Енергия […]
Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров участва в работата на: BIAC – член на Комитета по корпоративно управление, […]
Веселин Илиев е представител на БСК в: BusinessEurope – член на Комитета по международни отношения (вкл. […]
Силвия Тодорова участва в работата на: BusinessEurope – член на Комитета по икономически и финансови въпроси […]
Мария Минчева е представител на БСК в: Европейския икономически и социален комитет (група Работодатели) за мандат […]