До

Г-н Антонио Коста
Министър-председател
на Република
 Португалия

Уважаеми господин Министър-председател,

Европейската бизнес общност подкрепя 5-те основни приоритета на Португалското председателство. Подобно на Вас, ние искаме да постигнем устойчива Европа, зелена Европа, цифрова Европа, социална Европа и глобална Европа.

В тази безпрецедентна криза европейските компании правят необходимото, за да запазят европейските икономики и общества. Те предприемат твърди мерки за смекчаване на икономическото и социалното въздействие от кризата, всичко възможно за да защитят работниците и работните им места, да запазят веригите за създаване на стойност и за укоряване на цифровия и зеления преход. За да може бизнесът да изпълни своята роля, ние настояваме Португалското председателство да се съсредоточи върху създаването на рамкови условия, които ще подобрят дългосрочния капацитет на Европа за генериране на растеж и заетост и ще насърчат структурните реформи.

Вирусът все още присъства и е необходима повече координация, за да се ограничи заплахата от нова вълна от инфекции в цяла Европа. С началото на ваксинациите срещу COVID в края на декември 2020 г. вече се вижда светлината в края на тунела. Но обратният път към нивата на икономическо производство отпреди кризата вероятно ще бъде дълъг и неравномерен, тъй като несигурността все още е висока. Последните прогнози за икономическото развитие на BusinessEurope предвиждат спад от над 7% в ЕС през 2020 г. и ръст от 5,0% през 2021 г., което означава, че в края на 2021 г. икономиката на ЕС ще бъде с -3% спрямо предкризисните нива.

За постигане на целите на приоритета относно устойчива Европа Португалското председателство трябва:

 • да фокусира всички политики върху осигуряването на трайно възстановяване, като се избягва преждевременното преустановяване прилагането на мерки за подпомагане на бизнеса и работниците, както и за засилване и укрепване на мерките в случаите, когато е необходимо,
 • да гарантира, че средствата от пакета за възстановяване NextGenerationEU ще стигнат своевременно до предприятията и работниците и ще бъдат инвестирани в подходящите проекти;
 • да ангажира и включи социалните партньори при разработването, изпълнението и наблюдението на националните планове за възстановяване и устойчивост,
 • да подпомогне прилагането на финансовите инструменти с решителни общоевропейски действия и необходими реформи;
 • да възстанови възможно най-скоро свободата на движение в Единния пазар до условията отпреди COVID, както и да премахне всички съществуващи бариери, които утежняват неговото развитие,
 • да укрепи програмата за по-добро регулиране на национално и ЕС ниво, включително за подобряване на инвестиционния климат,
 • да гарантира, че Европа ще остане отворена за търговия и инвестиции, като същевременно защитава своите интереси съгласно концепцията за „отворена стратегическа автономност“.

За постигане на целите на приоритета относно зелена Европа Португалското председателство трябва:

 • да подкрепи Европейския зелен пакт и новите му цели със заслужаваща доверие индустриална стратегия, която да подпомогне превръщането на Европейския зелен пакт в реален двигател на растежа, като взема предвид икономическото въздействие на COVID-19 и спомага за увеличаване капацитета на Европа да инвестира в най-добри технологии,
 • да гарантира, че допълнителните насоки на Европейския съвет относно Европейския зелен пакт и прилагането на новите климатични цели ще стимулират устойчив икономически растеж, осигуряват ефективност на разходите, създаването на работни места и ще допринесат за дългосрочната глобална конкурентоспособност на икономиката на ЕС,
 • да насърчава пълноценния диалог с европейската промишленост в подготвителната фаза на многобройните законодателни инициативи, предвидени през 2021 г., включително и евентуалните предложения за промени на правните актове относно Системата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС), Директивата за възобновяемата енергия, Директивата за данъчното облагане на енергийните продукти, Директивата за енергийната ефективност, Директива за екодизайна или Директива за емисиите от промишлеността,
 • да се увери, че ако се въведе Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, той ще допълва съществуващия механизъм за търговия с емисии и мерки за защита от изместване на въглеродни емисии, като е съвместим с правилата и споразуменията на СТО;
 • да гарантира, че програмата за устойчиво финансиране ще подкрепи прехода на ЕС в съответствие с целите за климата и устойчивото развитие като се избягва създаването на излишни административни тежести за предприятията;

За постигане на целите на приоритета относно цифрова Европа Португалското председателство трябва:

 • да подпомогне дигиталната трансформация на нашата икономика в полза на нашите общества чрез създаване на условия за безопасно въвеждане на нови технологии като например изкуствения интелект,
 • да подкрепи прилагането на Акта за управление на данните, за да насърчаване на доброволното споделяне на данни между представителите на бизнеса и допълнителни да разшири възможности за повторно използване на данните, събирани публичния сектор,
 • да започне широки обсъждания по проектите на Законодателния акт за цифровите услуги и Законодателния акт за цифровите пазари с оглед намиране на балансирани решения в подкрепа на премахването на незаконни стоки и съдържание онлайн и възможностите за оспорване пред пазачите на информационния вход (платформите) в наистина отворени пазари,
 • да работи за интензифициране на усилията за намиране на решение на данъчните предизвикателства пред цифровата икономика на глобално ниво. Това е глобален проблем, който изисква глобално решение на ниво ОИСР.

За постигане на целите на приоритета относно социална Европа Португалското председателство трябва:

 • да насърчава държавите-членки да приоритизират публичните инвестиции, свързани с умения, като част от техните планове за възстановяване и устойчивост, за да подпомогнат заетостта и да укрепят бъдещия потенциал на европейския икономически растеж,
 • да организира подходящ процес на своевременна консултация със социалните партньори преди социалната среща на върха в град Порто относно съдържанието на предложения план за действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права,
 • да избягва политически инициативи на ЕС, които създават нови разходи, административна тежест и задължения, които ще подкопаят възстановяването на предприятията,
 • да насърчава реформите на пазара на труда и социалния диалог,
 • да защитава националните компетентности и автономността на социалните партньори в дебата по предложението на Комисията за директива относно минималните заплати и колективното договаряне.

За постигане на целите на приоритета относно глобална Европа Португалското председателство трябва:

 • да следва амбициозната програма за международна търговия, която ще осигури по-широкия достъп до трети пазари, като същевременно гарантира, че продуктите и услугите, навлизащи на пазара на ЕС, не създават предпоставки или нарушават конкуренцията, например защото тяхното производство е субсидирано и / или защото не отговарят на стандартите на ЕС,
 • да работи за подобряване устойчивостта на многостранно ниво, осигуряване на добро управление и сътрудничество в СТО, ОИСР, Г7 и Г20,
 • да работи за преоценяване на отношенията на ЕС с основните търговски партньори: САЩ и Китай и използване на възможностите от новия президентски мандат в САЩ за преразглеждане и установяване на партньорски отношенията между ЕС и САЩ,
 • в рамките на подготовката за по-сериозни и постоянни взаимоотношения с Африканските държави да гарантира, че търговията ще подпомага засилването на икономическата интеграция, устойчивия растеж и работните места на този континент,
 • да насърчава ефективното прилагане на съществуващите търговски споразумения и ратифицирането на сключени споразумения, като това с Меркосур,
 • да работи за ратифициране и добро прилагане на споразумението между ЕС и Обединеното кралство и Споразумението за оттегляне, насърчаване на стабилна конкурентна среда за нашите предприятия комбинирано с пазарен достъп при равнопоставени условия.

По-подробно приоритетите на BusinessEurope за Португалското председателство са изложени в приложението.

Европа има ключова роля за справяне с настоящата криза. Очакваме с нетърпение да работим конструктивно с вас и различните членове на вашето правителство за възстановяването от тази трайна криза на COVID-19 и да дадем своя принос за намирането на дългосрочни решения на икономическите и социални предизвикателства, пред които сме изправени.

Искрено Ваши,

Пиер Гатаз, Президент на BusinessEurope

Маркус Бейрер, Генерален директор на BusinessEurope