Предложението за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на някои изисквания за доставчиците на платежни услуги (ДПУ) ще изисква ДПУ да предават данни за трансгранични плащания, за да могат данъчните органи да контролират по-добре правилното прилагане на ДДС при трансгранични доставки, по-специално по отношение на сделките за електронна търговия на потребителския пазар на стоки или услуги за индивидуална консумация (B2C).

ДПУ, и по-специално кредитните институции, институциите за електронни пари и платежните институции, ще трябва да предоставят данни за трансграничните плащания, събирани в регистър на ниво ЕС (Централна електронна система за информация за плащанията – CESOP). В CESOP данъчните органи на всички държави-членки могат да идентифицират продавачите от ЕС и от държави извън ЕС, които не са декларирали ДДС за трансгранични продажби на B2C.

ДПУ ще трябва да предоставят съответните данни само в случаите, когато има повече от 25 плащания към един и същ получател за период от 3 месеца. Необходимите данни, които трябва да се отчетат по направените транзакции, включват името на получателя, идентификационен номер по ДДС на получателя, IBAN, BIC, адрес на получателя в регистрите на ДПУ и др.

Основни послания:

1. BUSINESSEUROPE приветства усилията на Европейската комисия за борба с измамите с ДДС, тъй като те създават силни нарушения на конкуренцията за сметка на по-голямата част от предприятията, които плащат своите данъци изцяло.

2. От съществено значение е действията на Комисията да бъдат насочени към измамниците, да са пропорционални и да не създават по-голяма административна тежест за ДПУ, отколкото е необходимо. В този смисъл, BUSINESSEUROPE се противопоставя на предложението на Комисията, освен ако поисканите данни не могат да бъдат ограничени до това, което е лесно достъпно без големи усилия и разходи за базирани в ЕС ДПУ. В противен случай настоящото предложение може да създаде конкурентно неизгодно положение спрямо ДПУ от трети държави и да доведе до по-високи транзакционни такси за всички клиенти от ЕС, без съществено да намали общите измами с ДДС.

3. Тъй като предложението на Комисията ще предполага нов обмен и обработка на лични данни, свързани с ДДС, важно е Комисията да гарантира, че данните се използват само и единствено с цел борба с измамите с ДДС, като същевременно напълно гарантира спазването на разпоредбите на ЕС за поверителността на личните данни.

За какво призовава BUSINESSEUROPE:

  • Призоваваме държавите-членки да продължат да подобряват сътрудничеството между различните национални данъчни администрации, за да установят по-високи нива на доверие и ефективност. Не можем да подобрим системата на ДДС и да намалим измамите с ДДС без доверие между държавите-членки и сътрудничеството между данъчните администрации и предприятията.
  • Тъй като онлайн трансграничната електронна търговия нараства в световен мащаб, важно е Европейската комисия да засили диалога си с ОИСР, за да противодейства на измамите с ДДС в световен мащаб.
  • За да се ограничи административната тежест за ДПУ, поисканата информация следва да включва само такава информация, която вече е (лесно) достъпна за ДПУ и която може да се използва от държавите-членки за подпомагане на събирането на ДДС.

Считаме, че е от съществено значение исканата информация от ДПУ да включва само такава информация, която вече е достъпна за ДПУ и която може да се използва за подпомагане на събирането на ДДС. Предвид факта, че значителна част на измами с ДДС в онлайн търговията имат компонент от трета държава, ние силно вярваме че информационните изисквания следва да определят единствено наличната информация в международен план.

Въпреки че предложението признава, че идентификаторът на ДДС на получателя понякога не е налице, понякога някои от останалите изискани сведения в предложението на Комисията не са достъпни за ДПУ. Например:

  • при плащания с карти банката на платеца не знае IBAN на получателя,
  • страните извън ЕС не използват IBAN,
  • сметката на платеца може да покаже доставчика на платежни услуги като получател
  • възстановяването на плащания обикновено се извършва, след като първоначалното плащане вече е изтекло до онлайн търговеца на дребно. Възстановяването се извършва като отделна транзакция и това не винаги съдържа препратка към първоначалната платежна операция.

Вижте цялата позиция ТУК!