По отношение на решаващия кръг от тристранни разговори  в края на тази седмица относно бъдещето на Системата за търговия с емисии (ETS) и преминаването към Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM),

Генералният директор на BusinessEurope Маркус Й. Байрер заяви:

„За да се запази конкурентоспособността на европейските индустрии, особено в настоящата остра криза, от съществено значение е преговарящите да постигнат балансирано споразумение относно ETS и CBAM. Що се отнася до CBAM, от решаващо значение е да имаме цялостно решение, съвместимо с правилата на  СТО, за експортните индустрии, за да позволи на всички износители да се конкурират при равни условия с техните международни конкуренти. В същото време се нуждаем от предпазлив и разумен подход към постепенното прилагане на CBAM до средата на 2030 г.; залогът е твърде голям, за да се бърза с този процес. Освен това, трябва да има адекватни предпазни мерки, в случай че инструментът не работи по предназначение.“

BusinessEurope настоява за постигане на резултат от тристранните разговори, който ще гарантира, че европейските компании напредват в изпълнението на  целите си в областта на климата и са в състояние едновременно с това да запазят конкурентната си позиция на вътрешния и международния пазар. В допълнение към мерките, посочени по-горе, това включва и по-лесен достъп до подкрепа за иновационни проекти. Има обаче някои предложения, които са предложени за обсъждане, и биха подкопали увеличаването на иновативните решения,достъпни за предприятията, каквито са улавяне, съхранение и използване на въглерод (CCSU). Особено специфичните за заводите планове за декарбонизация, застъпени от Европейския парламент, биха наложили набор от цели и изисквания към компаниите, което добавя тежест без ясни ползи за околната среда.

Тъй като се очаква новата система за търговия с емисии за сградите и автомобилния транспорт (ETS BRT) да заеме голямо място в дискусиите, BusinessEurope подчертава, че е необходимо всички сектори на обществото да поемат своя дял от отговорността в климатичния преход. Ето защо, ние призоваваме преговарящите да включат домакинствата в обхвата на ETS BRT възможно най-скоро (едновременно с подходящо финансиран Социален фонд за климата за справяне с проблемите на социалното неравенство).

За да се отговори на настоящата енергийна криза и на някои от допълнителните нужди от квоти, дължащи се на възстановяване работата на някои въглищни електроцентрали, е важно предложеното еднократно намаляване на тавана на емисиите да бъде разделено на поне две стъпки.